Sortering

Alt avfall må sorteres og kastes på riktig sted. På denne siden ser du hva som kan kastes i de ulike fraksjonene/avfallstypene.

Farlig avfall

Farlig avfall må leveres med varedeklarasjon. Eksplosiver/våpen, radioaktiv materialer eller infeksjonsfremmende (smittefarlige) stoffer kan ikke leveres på gjenvinningsstasjon eller i containere. Dersom du besitter denne typen avfall, ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre.

Dersom det er fare for liv og helse, ta kontakt med politiet. Ved akutt forurensing, ta kontakt med brannvesenet. Infeksjonsfremmende stoffer leveres i retur der det er kjøpt/mottatt. Apotekvarer leveres tilbake til apotekene.

 

BLANDET TREVIRKE

Spiker, beslag og lignende kan følge med treverk når dette leveres til gjenvinning. Disse metallene sorteres ut og gjenvinnes for seg selv, i behandlingsprosessen.

Hva kan sorteres som blandet trevirke:

Alle typer trevirke, både ubehandlet og behandlet, som f.eks. sponplater, finerplater, fiberplater, paller, fruktkasser, limtre.

Hva kan ikke sorteres som blandet trevirke:

Trykkimpregnert trevirke, huntonitt tre som er tilsmusset med f.eks. betong søl.

Blandet trevirke brukes til:

Energigjenvinning.

 

IMPREGNERT TREVIRKE

Impregnert trevirke er spesialavfall og må sorteres som eneste type avfall i containeren.

Hva kan sorteres som impregnert trevirke:

KUN trykkimpregnert trevirke.

 

RESTAVFALL OG USORTERT PRODUKSJONSAVFALL

Dette er en fraksjon som inneholder usortert avfall, og som kan inneholde nesten alt avfall. Avfall omhandles av “Lov om vern mot forurensninger og om avfall”. Har man mye restavfall bør bedre kildesortering vurderes.

Hva kan sorteres som restavfall (usortert avfall):

Alle typer avfall som ikke reguleres av særskilte forskrifter.

Hva kan ikke sorteres som restavfall (usortert avfall):

Farlig avfall, EE-avfall, kuldemøbler, dekk, våtorganisk avfall (matavfall), flytende avfall.

Restavfall/usortert avfall gjenvinnes til:

Avfallet fraktes til et sorteringsanlegg for sortering. Deretter sendes de ulike fraksjonene til materialgjenvinning eller energigjenvinning.

 

GIPS

Restprodukter av gips må være rene og tørre. Kroker, skruer, spiker og lignende kan sitte på gipsen når den leveres til gjenvinning.

Hva kan sorteres som gips:

Kappet gips fra nybygg, rivningsgips belagt med glassfiberstrie, tapet og eventuelt maling.

Hva kan ikke sorteres som gips:

Treverk, stål, aluminium, isolasjon, stein, betong, plast, asbestholdige materialer og annet farlig avfall.

Gips gjenvinnes til:

Nye gipsplater.

 

EE-AVFALL

EE-avfall er kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å fungere. Avfallet omhandles av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta imot tilsvarende EE-produkter når de er kasserte. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak. EE-avfallet tas imot vederlagsfritt.

Hva kan sorteres som EE-avfall:

Elektriske produkter, kassert IT-utstyr, toner til printer.

Hva kan ikke sorteres som EE-avfall:

Avfall som omfattes av forskrift om farlig avfall.

EE-avfall gjenvinnes til:

Nye elektriske produkter, metall, komponenter fra brukt IT-utstyr kan for eksempel bli benyttet i leketøy.

 

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Glass som leveres inn skal ha vært brukt som emballasje. Retur av glassemballasje er en ordning som administreres av Norsk Glassretur. Ordningen finansieres av emballasjeavgiften.

Hva kan sorteres som glass-/metallemballasje:

Glass brukt som emballasje, for eksempel syltetøyglass, metallemballasje.

Hva kan ikke sorteres som glass-/metallemballasje:

Vindusglass, isolerglass, bilglass.

Glass- og metallemballasje gjenvinnes til:

Glasset blir bruk til nytt glass eller glassull som benyttes som isoleringsmateriell. Metallemballasje gjenvinnes til nytt metall.

 

PAPP

Papp er en ettertraktet vare på gjenvinningsmarkedet. Den er lett å sortere ut fra restavfallet, og ved å slå sammen esker får du plass til mer i containeren/beholderen.

Hva kan sorteres som papp:

Bølgepapp, kartong, massiv papp.

Hva kan ikke sorteres som papp:

Vokset kartong, plastbelagt kartong, drikkekartong, våtsterkt papir, oljebelagt kartong.

Papp gjenvinnes til:

Papp leveres som råvare til gjenvinner av materialet, som bruker dette til produksjon av nytt papir eller ny emballasje.

 

PAPIR

Du kan gjenvinne nesten alt papiravfall. Ved å gjenvinne ett tonn returpapir sparer man ca. 18 trær.

Hva kan sorteres som papir/papp:

Aviser, tidsskrifter, brosjyrer, reklame, datalister, notatpapirer, kopipapir.

Hva kan ikke sorteres som papir:

Selvkopierende papir, plastmapper, karbonpapir, vokset papir, harde permer, etiketter, gjennomfarget papir, omslagspermer, bøker, hygienepapir.

Papir gjenvinnes til:

Papiret sendes til papirfabrikker som råvare, i produksjon av nytt papir.

 

PLASTFLASKER OG – KANNER

Materialet skal være rent og tørt når det leveres til gjenvinning, og plasten skal være av typen PE-HD 02. Ta bort detaljer av annet materiale.

Hva kan sorteres som plastflasker/-kanner:

Plastdunker, fat, bokser, kanner, flasker, esker, vindusspylervæskekanner.

Hva kan ikke sorteres som plastflasker/-kanner:

Emballasje som har inneholdt farlig avfall, hagemøbler, plastleketøy, gummi, glassfiber.

Plastflasker/-kanner gjenvinnes til:

Oppvaskbørster, kabelbeskyttere, plastplanker

 

PLASTFOLIE

Plasten skal være av typen myk polyeten 04 (PE-LD), for at den skal kunne gjenvinnes som plastfolie.

Hva kan sorteres som plastfolie:

Transportfolie, krympeplast, strekkfilm, bobleplast.

Hva kan ikke sorteres som plastfolie:

Flasker og kanner, stroppebånd, laminat.

Plastfolie gjenvinnes til:

Nye plastprodukter som bæreposer og søppelsekker.

 

PP-STORSEKK

Sekken må være tom når den leveres til gjenvinning. Inner- og yttersekk kan leveres sammen, men yttersekken skal være av materialet Polypropylen 05 (PP).

Hva kan sorteres som PP-Storsekk:

PP-storsekk fra landbruk, industri og fiskeri.

Hva kan ikke sorteres som PP-Storsekk:

Plastfolie, flasker og kanner, stroppebånd, hagemøbler, landbruksplast.

PP-Storsekk gjenvinnes til:

Ny PP plast, batterikasser m.m.

 

HAGEAVFALL

Hageavfall må sorteres som eneste fraksjon i containeren/beholderen. Kastes rett i containeren og MÅ IKKE legges i plastsekker.

Hva kan sorteres som hageavfall:

F.eks. kvister, blader, gress.

Hva kan ikke sorteres som hageavfall:

F.eks. jord, stein, grus, fyllmasser.

Hageavfall gjenvinnes til:

Kompost og jord.

 

TAKSTEIN

Skal man bytte tak er det enkelt å få en container man kan kaste taksteinen rett ned i. Taksteinen MÅ IKKE blandes med trevirke eller annen søppel.

Hva kan sorteres som takstein:

Takstein.

Hva kan ikke sorteres som takstein:
All annen søppel. F.eks. lekter, isolasjon, vinduer.

 

JERN OG METALLER

Metallet skal være fritt for tre, plast og andre materialer når det leveres til gjenvinning. Metallavfall kan også leveres som rene fraksjoner, for eksempel rustfritt stål eller aluminium.

Hva kan sorteres som jern/metall:

Aluminium, stål, jern, kobber, tomme og tørre malingsbokser, stålband, rustfrie materialer, syrefaste materialer.

Hva kan ikke sorteres som jern/metall:

Gjenstander som ikke er av metall eller som er forurenset av andre materialer, metallgjenstander som har elektriske og elektroniske føringer.

Jern/metall gjenvinnes til:

Mange stålverk bruker i dag metallforpakninger og jernskrot som råvarer. Materialene kan bli for eksempel motordeler, spiker og armeringsjern.

 

FYLLMASSE

Fyllmasse som tas opp fra grunnen bør sjekkes for forurensning før det blir lagt på deponi eller gjenvunnet.

Hva kan sorteres som fyllmasse:

Stein, grus, jord, betong uten armering.

Hva kan ikke sorteres som fyllmasse:

Masse forurenset av olje, PCB eller andre kjemiske forbindelser.

Fyllmasse gjenvinnes til:

Materialet sendes til deponi om ikke annen lokal gjenvinningsordning finnes.

 

BRENNBART AVFALL

Materialet må være sortert etter spesifiserte krav og fortsette å brenne etter det er antent, for å kunne klassifiseres som brennbart avfall.

Hva kan sorteres som brennbart avfall:

Papir, papp, plast, tre, tekstiler, produkter som er sammensatt av disse materialene.

Hva kan ikke sorteres som brennbart avfall:

Gips, jern/metaller, farlig avfall som for eksempel maling, olje, fugemasse m.m. Kreosotbehandlet trevirke, trykkimpregnert trevirke, PVC-holdige materialer, som f.eks. gulvbelegg og tepper, porselen, betong, tegl, stein, jord, flytende avfall, våtorganisk avfall (matavfall), EE-avfall.

Brennbart avfall gjenvinnes til:

Termisk energi for fjernvarmeanlegg (varmt vann), termisk energi til prosessindustri (damp), elektrisk kraft (via fremstilling av damp som kjøres gjennom en turbin).

 

ETERNITT / ASBEST

Eternitt/asbest er spesialavfall og følger strenge krav til pakking og deponering. Gjenvinningsstasjonene tar imot små mengder asbest, forutsatt at denne er pakket inn i to lag med plast, tilsvarende normal byggevareplast (2mm). Plasten skal tapes godt igjen med en solid tape (ikke maskeringstape). Plast og tape får du kjøpt i byggevarekjedene.
Ved større mengder asbest, ta kontakt med oss.